Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb.

Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie, združené v strešnej organizácii Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.:  

  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • nadácie, cirkevné organizácie,
  • Červený kríž,
  • organizácie s medzinárodným prvkom.

Žiadať môžu organizácie, ktoré poskytujú podporu pre uvedené cieľové skupiny:

  • deti a dospelí so zdravotným postihnutím,
  • odkázaní/krehkí seniori, ľudia s duševnými ochoreniami,
  • deti bez sprievodu,
  • a iné  cieľové skupiny vyžadujúce špeciálny prístup.

Výška podpory          

Nadácia rozdelí celkovú sumu 20 000 EUR. Projekty môžu byť podporené:

  • minimálna výška 500 eur
  • maximálna výška 3 000 eur

Ďalšie informácie o podmienkach výzvy TU:

Organizácie môžu predkladať žiadosti o finančný príspevok priebežne od dátumu vyhlásenia výzvy do vyčerpania alokácie vo Fonde pomoc Ukrajine, najneskôr však do termínu 31. decembra 2022.