Koľko je na Slovensku detí so ZP do 7 rokov?

APPVI realizovala prieskum „Počet detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov veku“ v spolupráci so samosprávnymi krajmi. Na otázky odpovedalo 41% pediatrov.

Výsledkom prieskumu je, že na Slovensku je od 8 700 do 14 000 detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov veku.

Táto skupina detí má potenciál sa rozvíjať za predpokladu, že dostane včas dostatok informácií od poradcov sociálnej služby včasnej intervencie.

Podľa údajov poskytovateľov bola služba včasnej intervencie poskytovaná k 1.1.2018 515 rodinám detí so ZP, čo predstavuje 3,7 %-ný podiel cieľovej skupiny.

Vidíme priestor na riešenie toho, aby sa všetky rodiny včas dostali k službe aj prostredníctvom informácií o poskytovateľoch včasnej intervencie už pri odchode z nemocnice, alebo od obvodných pediatrov.

Zmeny v zákone 448/2008 Z.z. od 1.1.2018

NR SR prijala novelu zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorá platí od 1.1.2018.

Pre sociálnu službu včasnej intervencie sa mení predovšetkým skutočnosť, že financovanie SVI vyššími územnými celkami je obligatórne.

Zmeny v obsahovej stránke platné od januára nájdete tu:  Zmeny legislativa SVI od 2018.

Seminár „Štandardy kvality SVI“

Seminár na tému „Štandardy kvality SVI“.

V Liptovskom Mikuláši sme 16.10.2017 pripravili seminár o podmienkach kvality pre poskytovanie služby včasnej intervencie.   Seminár viedol PHDr. Miroslav Cangár, PhD. a konzultovali sme s ním metodiku SVI a druhové štandardy kvality SVI, ktoré APPVI vypracovala.
Hlavným mottom bolo: kvalita poskytovanej včasnej intervencie je miera zhody potrieb rodín detí so zdravotným postihnutím a schopnosti ich napĺňať poskytovateľom včasnej intervencie.  

 

2. Valné zhromaždenie

17.10. sme sa stretlo 33 členov APPVI a zástupcov vyšších územných celkov na 2. valnom zhromaždení APPVI.

Podali sme správu o stave sociálnej služby včasnej intervencie, informácie o zmenách v novele zákona o sociálnych službách platných od 1.1.2018 a zdieľali sme metodiku SVI, ktorú vytvorili poskytovatelia SVI.

Valné zhromaždenie poverilo APPVI na rok 2018 – rozvíjať spoluprácu s VÚC, MPSVaR a podporovateľmi pre lepšiu a dostupnejšiu službu včasnej intervencie.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a príspevky do diskusie.

Tvorba metodiky práce s rodinou v SVI

20.9.2017 sa v Trenčíne stretlo 37 zástupcov 17 poskytovateľov (z aktuálnych 22). Počas stretnutia poskytovatelia v pracovných skupinách zdieľali svoje skúsenosti v konkrétnych fázach postupu práce. Diskusia o mapovaní potrieb, tvorbe individuálnych plánov a sprevádzaní rodín medzi jednotlivými individuálnymi plánmi.

Konsenzuálne sa poskytovatelia zhodli na Metodike práce s rodinou, ktorú APPVI spracovala na základe výstupov pracovných skupín a následne 29.9.2017 rozdistribuovala všetkým poskytovateľom.

Stretnutie s rodinami nepočujúcich detí

16.9.2017  zástupca APPVI prezentoval rodičom detí so zdravotným znevýhodnením, že môžu nájsť kontakty na poskytovateľov včasnej intervencie na tejto webovej stránke.

Viac ako 50 rodín s súčasne odnieslo so sebou zoznam všetkcýh 22 poskytovateľov SVI vrátane kontaktov.

 

 

Novela zákona o sociálnych službách

Vo februári a marci sa zástupcovia APPVI zúčastnili na stretnutiach pracovnej skupiny ohľadom služby včasnej intervencie na MPSVaR. V podnetnej diskusii sa pokúsili priblížiť rozsah služby včasnej intervencie zástupcom VÚC, MPSVaR, MZ a MŠVVaŠ. Presadzovali terénnu formu služby, ktorú rodiny s deťmi so ZP preferujú, snažili sa popísať službu ako komplexné sprevádzanie dieťaťa so ZP a jeho rodiny tímom odborníkov. Obdobne sa snažili poukázať na potrebu spolupráce s rezortmi MZ a MŠVVaŠ, ktoré sa paralelne so SVI starajú o dieťa so ZP.

V novele zákona o sociálnych službách z dielne MPSVaR je upravená definícia služby včasnej intervencie v §23 a §33.  APPVI sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania s cieľom podporiť financovanie SVI formou jednotného hodinového príspevku z VÚC, no v doterajšom legislatívnom konaní táto pripomienka nebola akceptovaná.

Druhové štandardy kvality pre SVI

Podobne ako iní poskytovatelia sociálnych služieb, aj poskytovateľ SVI je povinný dodržiavať kritériá kvality uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnych službách. APPVI chce napomôcť poskytovateľom pri príprave ich vlastnej dokumentácie potrebnej pre SVI.

Na začiatku júla sa stretla 10 členná pracovná skupina, ktorá začala prípravu druhových štandardov kvality, ktoré tvoria odporúčací rámec pre poskytovateľov SVI a zostávajú dokumentom otvoreným pre úpravy na základe podnetov z praxe.

 

Hľadáme, čo spája poskytovateľov pri poskytovaní SVI

Jednou z priorít APPVI je zdieľanie skúseností poskytovateľov a zblíženie metodických postupov jednotlivých poskytovateľov včasnej intervencie, aby deti so ZP a ich rodiny dostávali podobný štandard sociálnej služby včasnej intervencie (ďalej len SVI) kdekoľvek na Slovensku.

Vycestovali sme za poskytovateľmi do Prešova, Žiliny a Bratislavy (8.6.2017 Prešov, 9.6.2017 Žilina, 15.6.2017 Bratislava). Poskytovatelia sa zhodli na základnom postupe práce a bolo veľmi pozitívne, že v diskusii o potrebách jednotlivých členov rodiny boli významné prieniky. 

Na základe výstupov z regiónov je zostavený na základe zhody  17 prítomných z 20 poskytovateľov poskytovateľov SVI postup práce pri poskytovaní SVI. 

Spolupráca s CŠPP pri tvorbe štandardov služby raného poradenstva v CŠPP

6.6. 2017 sa v Poprade stretli odborníci CŠPP z rôznych miest Slovenska spolu so zástupcami rodín detí zdravotným znevýhodnením, nakoľko si všetci uvedomujú nevyhnutnosť siete CŠPP, kde by deti so ZP dostávali už v ranom veku vhodnú stimuláciu na pravidelnej báze.
Vznikla pracovná skupina na sformulovanie štandardov služby raného poradenstva v CŠPP. Predsedníčka APPVI – PhDr. Tichá odprezentovala relevantnosť dostatočnej podpory pre dieťa so ZP a jeho rodinu. Jednou z ciest je spolupráca poskytovateľov včasnej intervencie a CŠPP, kde dieťa dostane diagnostiku,  dostatok odborného poradenstva a vhodnú formu stimulácie.
Jej príspevok bol:  PODPORA RODINY V KOMPETENCII ODBORNÍKOV CVI A CŠPP