Spolupráca s CŠPP pri tvorbe štandardov služby raného poradenstva v CŠPP

6.6. 2017 sa v Poprade stretli odborníci CŠPP z rôznych miest Slovenska spolu so zástupcami rodín detí zdravotným znevýhodnením, nakoľko si všetci uvedomujú nevyhnutnosť siete CŠPP, kde by deti so ZP dostávali už v ranom veku vhodnú stimuláciu na pravidelnej báze.
Vznikla pracovná skupina na sformulovanie štandardov služby raného poradenstva v CŠPP. Predsedníčka APPVI – PhDr. Tichá odprezentovala relevantnosť dostatočnej podpory pre dieťa so ZP a jeho rodinu. Jednou z ciest je spolupráca poskytovateľov včasnej intervencie a CŠPP, kde dieťa dostane diagnostiku,  dostatok odborného poradenstva a vhodnú formu stimulácie.
Jej príspevok bol:  PODPORA RODINY V KOMPETENCII ODBORNÍKOV CVI A CŠPP

Aby rodiny vedeli o včasnej intervencii

Asociácia pripravila stretnutie s médiami. Informovali sme o službe včasnej intervencie a súčasnom stave jej poskytovania. K 1.6.2017 je na Slovensku 20 organizácií, ktoré poskytujú včasnú intervenciu. Podporujú približne 500 rodín. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Výsledkom sú nasledovné mediálne výstupy:

 

Vladislav Matej vo Výbore pre deti a mládež

Na základe nominácie APPVI minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, po oboznámení sa so stanoviskom poradného kolégia rozhodol o vymenovaní p. Mateja za člena Výboru pre deti a mládež na funkčné obdobie 5 rokov.

Príručka pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením

APPVI s podporou nadácie SOCIA poskytla všetkým poskytovateľom výtlačky brožúry o formách sociálnej pomoci. Každý člen APPVI dostal aj jej elektronickú verziu pre ďalšie šírenie rodinám, ktoré to potrebujú. Autorkou brožúry je Lýdia Brichtová.

APPVI v pracovnej skupine MPSVaR

S cieľom prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie. Závery rokovaní pracovnej skupiny majú k dispozícii členovia APPVI.

Vedenie APPVI

Za predsedníčku APPVI bola 25.1.2017 zvolená PhDr. Erika TICHÁ, PhD. Za podpredsedu APPVI bol  31.3.2017 zvolený Mgr. Vladislav MATEJ.