Novela zákona o sociálnych službách

Vo februári a marci sa zástupcovia APPVI zúčastnili na stretnutiach pracovnej skupiny ohľadom služby včasnej intervencie na MPSVaR. V podnetnej diskusii sa pokúsili priblížiť rozsah služby včasnej intervencie zástupcom VÚC, MPSVaR, MZ a MŠVVaŠ. Presadzovali terénnu formu služby, ktorú rodiny s deťmi so ZP preferujú, snažili sa popísať službu ako komplexné sprevádzanie dieťaťa so ZP a jeho rodiny tímom odborníkov. Obdobne sa snažili poukázať na potrebu spolupráce s rezortmi MZ a MŠVVaŠ, ktoré sa paralelne so SVI starajú o dieťa so ZP.

V novele zákona o sociálnych službách z dielne MPSVaR je upravená definícia služby včasnej intervencie v §23 a §33.  APPVI sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania s cieľom podporiť financovanie SVI formou jednotného hodinového príspevku z VÚC, no v doterajšom legislatívnom konaní táto pripomienka nebola akceptovaná.

Druhové štandardy kvality pre SVI

Podobne ako iní poskytovatelia sociálnych služieb, aj poskytovateľ SVI je povinný dodržiavať kritériá kvality uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnych službách. APPVI chce napomôcť poskytovateľom pri príprave ich vlastnej dokumentácie potrebnej pre SVI.

Na začiatku júla sa stretla 10 členná pracovná skupina, ktorá začala prípravu druhových štandardov kvality, ktoré tvoria odporúčací rámec pre poskytovateľov SVI a zostávajú dokumentom otvoreným pre úpravy na základe podnetov z praxe.

 

Hľadáme, čo spája poskytovateľov pri poskytovaní SVI

Jednou z priorít APPVI je zdieľanie skúseností poskytovateľov a zblíženie metodických postupov jednotlivých poskytovateľov včasnej intervencie, aby deti so ZP a ich rodiny dostávali podobný štandard sociálnej služby včasnej intervencie (ďalej len SVI) kdekoľvek na Slovensku.

Vycestovali sme za poskytovateľmi do Prešova, Žiliny a Bratislavy (8.6.2017 Prešov, 9.6.2017 Žilina, 15.6.2017 Bratislava). Poskytovatelia sa zhodli na základnom postupe práce a bolo veľmi pozitívne, že v diskusii o potrebách jednotlivých členov rodiny boli významné prieniky. 

Na základe výstupov z regiónov je zostavený na základe zhody  17 prítomných z 20 poskytovateľov poskytovateľov SVI postup práce pri poskytovaní SVI. 

Spolupráca s CŠPP pri tvorbe štandardov služby raného poradenstva v CŠPP

6.6. 2017 sa v Poprade stretli odborníci CŠPP z rôznych miest Slovenska spolu so zástupcami rodín detí zdravotným znevýhodnením, nakoľko si všetci uvedomujú nevyhnutnosť siete CŠPP, kde by deti so ZP dostávali už v ranom veku vhodnú stimuláciu na pravidelnej báze.
Vznikla pracovná skupina na sformulovanie štandardov služby raného poradenstva v CŠPP. Predsedníčka APPVI – PhDr. Tichá odprezentovala relevantnosť dostatočnej podpory pre dieťa so ZP a jeho rodinu. Jednou z ciest je spolupráca poskytovateľov včasnej intervencie a CŠPP, kde dieťa dostane diagnostiku,  dostatok odborného poradenstva a vhodnú formu stimulácie.
Jej príspevok bol:  PODPORA RODINY V KOMPETENCII ODBORNÍKOV CVI A CŠPP

Aby rodiny vedeli o včasnej intervencii

Asociácia pripravila stretnutie s médiami. Informovali sme o službe včasnej intervencie a súčasnom stave jej poskytovania. K 1.6.2017 je na Slovensku 20 organizácií, ktoré poskytujú včasnú intervenciu. Podporujú približne 500 rodín. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Výsledkom sú nasledovné mediálne výstupy:

 

Vladislav Matej vo Výbore pre deti a mládež

Na základe nominácie APPVI minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, po oboznámení sa so stanoviskom poradného kolégia rozhodol o vymenovaní p. Mateja za člena Výboru pre deti a mládež na funkčné obdobie 5 rokov.

Príručka pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením

APPVI s podporou nadácie SOCIA poskytla všetkým poskytovateľom výtlačky brožúry o formách sociálnej pomoci. Každý člen APPVI dostal aj jej elektronickú verziu pre ďalšie šírenie rodinám, ktoré to potrebujú. Autorkou brožúry je Lýdia Brichtová.

APPVI v pracovnej skupine MPSVaR

S cieľom prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie. Závery rokovaní pracovnej skupiny majú k dispozícii členovia APPVI.