Okrúhly stôl “Optimalizácia procesu poskytovania služby VI na Slovensku”

APPVI sa zúčastnila sa na okrúhlom stole organizovanom OZ Effeta v Bratislave spolu so zástupcami  MŠVVaŠ, MZ, MPSVaR, zástupcami krajov a odborníkov. Ana Serrano, prezidentka Eurlyaid, medzinárodnej organizácie špecializovanej na VI priniesla skúsenosti, ako sa v Portugalsku vybudoval celonárodný jednotný systém VI koordinovaný a spolufinancovaný rezortmi sociálnych vecí, školstva a financií. Pani Tichá, Fričová a Lowinski poskytli informácie o stave VI na Slovensku, výsledky prieskumu medzi klientskymi rodinami a poskytovateľmi so závermi, že pre rodiny detí so ZZ je nevyhnutná podpora v ranom veku dieťaťa efektívna vtedy, ak sú poskytované služby koordinované.

Záverom okrúhleho stola bol prísľub zástupcov rezortov na účasť v spoločnej pracovnej skupine s cieľom postupne vybudovať v SR jednotný systém VI.

Seminár Včasná intervencia s Anou Serrano

APPVI zorganizovala 7.6.2018 v Bratislave seminár s pani Anou Serrano, prezidentkou medzinárodnej organizácie špecializovanej na včasnú intervenciu. Ana priniesla informácie o základných princípoch efektívnej VI:  podpora celej rodine, poskytovanie zmysluplnej podpory vedúcej k inklúzii dieťaťa so ZZ a jeho rodiny, zabezpečenie spolupráce a koordinácie všetkých služieb rodiny, tím skúsených odborníkov z rôznych profesií, z ktorých jeden je kľúčovým pracovníkom pre rodinu.

Vzdelávanie poradcov VI

APPVI bude vzdelávať poradcov včasnej intervencie. Poradcovia včasnej intervencie sú zamestnanci poskytovateľa včasnej intervencie, ktorí pracujú s rodinami prevažne v prirodzenom prostredí rodiny. Je to na Slovensku nová – formujúca sa pozícia, ktorá si okrem odbornosti v podobe vysokoškolského vzdelania (odbory: sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, fyzioterapia, alebo príbuzné) vyžaduje aj zručnosti pri práci s rodinou, pri komunikácii s tímom a mnoho ďalších. Na Slovensku je APPVI jediným subjektom, ktorý v tejto oblasti poskytuje vzdelávanie.

Konferencia Rozvoj efektívnej včasnej intervencie

Zástupcovia APPVI sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Rozvej efektívnej VI v Sofii. Bola súčasťou projektu Agora. Vladislav Matej prezentoval skúsenosti s budovaním siete poskytovateľov na Slovensku. Jeho prezentáciu nájdete TU.

Zdrojové centrum pre včasnú intervenciu na Slovensku – AGORA

APPVI sa zapojila do projektu Agora. Je to inovatívna pilotná iniciatíva piatich štátov strednej a východnej Európy – Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Je nastavený na zvládnutie aktuálnych výziev v implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie pre deti so znevýhodnením.

Projekt trvá od januára 2018 do apríla 2020. Hlavné projektové aktivity sú: mapovanie, súbor nástrojov, pilot, podporná sieť a zvyšovanie povedomia.

Ciele projektu AGORA

  1. Vytvoriť priestor na informovanie, vzdelávanie a stretávanie sa kompetentných v záujme vytvorenia vysokokvalitného systému včasnej intervencie
  2. Vytvoriť zoznam konkrétnych odporúčaní a nástrojov na iniciovanie systémovej zmeny v systéme sociálnej podpory zlepšením legislatívneho rámca a politiky podpory rodín detí so znevýhodnením na Európskej, národnej a regionálnej úrovni
  3. Zhrnúť príklady dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívny návod pre iné krajiny v Európe a iné skupiny detí so špeciálnymi potrebami alebo v riziku vylúčenia so spoločnosti (napríklad deti z rómskeho prostredia alebo migranti).

Koľko je na Slovensku detí so ZP do 7 rokov?

APPVI realizovala prieskum „Počet detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov veku“ v spolupráci so samosprávnymi krajmi. Na otázky odpovedalo 41% pediatrov.

Výsledkom prieskumu je, že na Slovensku je od 8 700 do 14 000 detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov veku.

Táto skupina detí má potenciál sa rozvíjať za predpokladu, že dostane včas dostatok informácií od poradcov sociálnej služby včasnej intervencie.

Podľa údajov poskytovateľov bola služba včasnej intervencie poskytovaná k 1.1.2018 515 rodinám detí so ZP, čo predstavuje 3,7 %-ný podiel cieľovej skupiny.

Vidíme priestor na riešenie toho, aby sa všetky rodiny včas dostali k službe aj prostredníctvom informácií o poskytovateľoch včasnej intervencie už pri odchode z nemocnice, alebo od obvodných pediatrov.

Zmeny v zákone 448/2008 Z.z. od 1.1.2018

NR SR prijala novelu zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorá platí od 1.1.2018.

Pre sociálnu službu včasnej intervencie sa mení predovšetkým skutočnosť, že financovanie SVI vyššími územnými celkami je obligatórne.

Zmeny v obsahovej stránke platné od januára nájdete tu:  Zmeny legislativa SVI od 2018.

Seminár „Štandardy kvality SVI“

Seminár na tému „Štandardy kvality SVI“.

V Liptovskom Mikuláši sme 16.10.2017 pripravili seminár o podmienkach kvality pre poskytovanie služby včasnej intervencie.   Seminár viedol PHDr. Miroslav Cangár, PhD. a konzultovali sme s ním metodiku SVI a druhové štandardy kvality SVI, ktoré APPVI vypracovala.
Hlavným mottom bolo: kvalita poskytovanej včasnej intervencie je miera zhody potrieb rodín detí so zdravotným postihnutím a schopnosti ich napĺňať poskytovateľom včasnej intervencie.  

 

2. Valné zhromaždenie

17.10. sme sa stretlo 33 členov APPVI a zástupcov vyšších územných celkov na 2. valnom zhromaždení APPVI.

Podali sme správu o stave sociálnej služby včasnej intervencie, informácie o zmenách v novele zákona o sociálnych službách platných od 1.1.2018 a zdieľali sme metodiku SVI, ktorú vytvorili poskytovatelia SVI.

Valné zhromaždenie poverilo APPVI na rok 2018 – rozvíjať spoluprácu s VÚC, MPSVaR a podporovateľmi pre lepšiu a dostupnejšiu službu včasnej intervencie.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a príspevky do diskusie.

Tvorba metodiky práce s rodinou v SVI

20.9.2017 sa v Trenčíne stretlo 37 zástupcov 17 poskytovateľov (z aktuálnych 22). Počas stretnutia poskytovatelia v pracovných skupinách zdieľali svoje skúsenosti v konkrétnych fázach postupu práce. Diskusia o mapovaní potrieb, tvorbe individuálnych plánov a sprevádzaní rodín medzi jednotlivými individuálnymi plánmi.

Konsenzuálne sa poskytovatelia zhodli na Metodike práce s rodinou, ktorú APPVI spracovala na základe výstupov pracovných skupín a následne 29.9.2017 rozdistribuovala všetkým poskytovateľom.