Obsah a kvalita služby včasnej intervencie podľa aktuálnych trendov

V rámci projektu Agora APPVI v júni 2019 usporiadala regionálne okrúhle stoly v Trnave, Prešove a Žiline. Pozvaní boli všetci poskytovatelia SVI a zástupcovia sociálnych odborov samosprávnych krajov v SR.

Lektori Erika Tichá, Martina Betinová, Otília Čechová a Vladislav Matej prezentovali podklady získané od organizácie Eurlyaid odrážajúce posledné trendy vo včasnej intervencii: prístup orientovaný na rodinu, trandisciplinárny tím, plánovanie s cieľom posilniť rodinu, proces včasnej intervecie na základe systemického modelu podľa Guralnicka.

Veríme, že tieto poznatky prispejú k posunu kvality SVI na Slovensku. APPVI je pripravená poskytnúť poskytovateľom konzultácie a odpovede na otázky súvisiace s implementáciou nových postupov.

Prezentácie o jednotlivých témach nájdete tu:

Čo je VI, prístup orientovaný na rodinu

Proces včasnej intervencie

Transdiciplinárny tím

Plánovanie s cieľom posilniť rodinu

Výzva-výber nových poskytovateľov SVI v BBSK

APPVI v spolupráci s BBSK a nadáciou SOCIA zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk pre zriadenie služby včasnej intervencie v Banskobystrickom samosprávnom pre regióny: „Zvolen – Detva – Krupina“,   „Lučenec – Poltár – Veľký Krtíš“, „Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom“ a „Brezno“.

Výzva je súčasťou memoranda o spolupráci pdopísaného dňa 14.3.2019.

Výzva trvá do 27.9.2019 a jej podmienky a prihlášku záujemcovia nájdu TU.

Projekt AGORA

Projekt Agora je inovatívna pilotná iniciatíva piatich štátov strednej a východnej Európy – Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Je nastavený na zvládnutie aktuálnych výziev v implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie (ďalej len VI) pre deti so znevýhodnením.

Ciele projektu AGORA

  • Vytvoriť priestor na informovanie, vzdelávanie a stretávanie sa kompetentných v záujme vytvorenia vysokokvalitného systému včasnej intervencie
  • Vytvoriť zoznam konkrétnych odporúčaní a nástrojov na iniciovanie systémovej zmeny v systéme sociálnej podpory zlepšením legislatívneho rámca a politiky podpory rodín detí so znevýhodnením na Európskej, národnej a regionálnej úrovni
  • Zhrnúť príklady dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívny návod pre iné krajiny v Európe a iné skupiny detí so špeciálnymi potrebami alebo v riziku vylúčenia so spoločnosti (napríklad deti z rómskeho prostredia alebo migranti).

Projekt prebieha od januára 2018 do októbra 2020. Hlavné projektové aktivity sú: mapovanie, súbor nástrojov, pilot, podporná sieť a zvyšovanie povedomia o včasnej intervencii medzi odbornou a laickou verejnosťou.

V projektovej fáze „Pilot“ majú vybraní poskytovatelia VI v SR možnosť získať informácie v rámci tréningu, podkladové materiály a odborné poradenstvo na zavedenie postupov, ktoré sa aktuálne pri práci s rodinami využívajú v krajinách s najrozvinutejšími komplexnejšími systémami VI. Tieto postupy sú zamerané na umožnenie rodine zaradiť sa čo najviac do bežného života a podporiť rodiny vo využívaní vlastných kapacít a možností svojho okolia na zaradenie sa do komunity v najväčšej možnej miere. Sústreďuje sa predovšetkým na potenciál a priority rodiny, na motiváciu dieťaťa cez predmety, ktoré obľubuje a s ktorými sa bežne stretáva. Podpora vývinu sa s podporou poradcu včasnej intervencie realizuje aj pri každodenných rutinách rodiny ako napr. raňajky, prezliekanie a pod. 

Spolupráca s BBSK

APPVI sa podieľa na rozvoji dostupnosti a kvality služby včasnej intervencie aj spoluprácou so všetkými samsoprávnymi krajmi v SR.


Župan banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, predsedníčka APPVI Erika Tichá a riaditeľ Nadácie SOCIA Vladislav Matej podpísali 14.marca 2019 Memorandum o spolupráci. Predmetom spolupráce bude príprava a realizácia zabezpečenia kvalitných a dostupných služieb včasnej intervencie vo všetkých okresoch BBSK.

Súčasťou spolupráce bude vypracovanie štandardov kvality SVI pre registráciu SVI, vypracovanie analýzy dostupnosti SVI v kraji a finančnej analýzy, vyhlásenie výzvy pre MVO navýber poskytovateľov SVI, zabezpečenie vzdelávanai pracovníkov SVI, poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva u poskytovatovateľov SVI v BBSK.

Zmeny v zákone 448/2008 Z.z. od 1.1.2018

NR SR prijala novelu zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorá platí od 1.1.2018.

Pre sociálnu službu včasnej intervencie sa mení predovšetkým skutočnosť, že financovanie SVI vyššími územnými celkami je obligatórne.

Zmeny v obsahovej stránke platné od januára nájdete tu:  Zmeny legislativa SVI od 2018.

Seminár „Štandardy kvality SVI“

Seminár na tému „Štandardy kvality SVI“.

V Liptovskom Mikuláši sme 16.10.2017 pripravili seminár o podmienkach kvality pre poskytovanie služby včasnej intervencie.   Seminár viedol PHDr. Miroslav Cangár, PhD. a konzultovali sme s ním metodiku SVI a druhové štandardy kvality SVI, ktoré APPVI vypracovala.
Hlavným mottom bolo: kvalita poskytovanej včasnej intervencie je miera zhody potrieb rodín detí so zdravotným postihnutím a schopnosti ich napĺňať poskytovateľom včasnej intervencie.  

 

2. Valné zhromaždenie

17.10. sme sa stretlo 33 členov APPVI a zástupcov vyšších územných celkov na 2. valnom zhromaždení APPVI.

Podali sme správu o stave sociálnej služby včasnej intervencie, informácie o zmenách v novele zákona o sociálnych službách platných od 1.1.2018 a zdieľali sme metodiku SVI, ktorú vytvorili poskytovatelia SVI.

Valné zhromaždenie poverilo APPVI na rok 2018 – rozvíjať spoluprácu s VÚC, MPSVaR a podporovateľmi pre lepšiu a dostupnejšiu službu včasnej intervencie.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a príspevky do diskusie.

Tvorba metodiky práce s rodinou v SVI

20.9.2017 sa v Trenčíne stretlo 37 zástupcov 17 poskytovateľov (z aktuálnych 22). Počas stretnutia poskytovatelia v pracovných skupinách zdieľali svoje skúsenosti v konkrétnych fázach postupu práce. Diskusia o mapovaní potrieb, tvorbe individuálnych plánov a sprevádzaní rodín medzi jednotlivými individuálnymi plánmi.

Konsenzuálne sa poskytovatelia zhodli na Metodike práce s rodinou, ktorú APPVI spracovala na základe výstupov pracovných skupín a následne 29.9.2017 rozdistribuovala všetkým poskytovateľom.

Stretnutie s rodinami nepočujúcich detí

16.9.2017  zástupca APPVI prezentoval rodičom detí so zdravotným znevýhodnením, že môžu nájsť kontakty na poskytovateľov včasnej intervencie na tejto webovej stránke.

Viac ako 50 rodín s súčasne odnieslo so sebou zoznam všetkcýh 22 poskytovateľov SVI vrátane kontaktov.

 

 

Novela zákona o sociálnych službách

Vo februári a marci sa zástupcovia APPVI zúčastnili na stretnutiach pracovnej skupiny ohľadom služby včasnej intervencie na MPSVaR. V podnetnej diskusii sa pokúsili priblížiť rozsah služby včasnej intervencie zástupcom VÚC, MPSVaR, MZ a MŠVVaŠ. Presadzovali terénnu formu služby, ktorú rodiny s deťmi so ZP preferujú, snažili sa popísať službu ako komplexné sprevádzanie dieťaťa so ZP a jeho rodiny tímom odborníkov. Obdobne sa snažili poukázať na potrebu spolupráce s rezortmi MZ a MŠVVaŠ, ktoré sa paralelne so SVI starajú o dieťa so ZP.

V novele zákona o sociálnych službách z dielne MPSVaR je upravená definícia služby včasnej intervencie v §23 a §33.  APPVI sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania s cieľom podporiť financovanie SVI formou jednotného hodinového príspevku z VÚC, no v doterajšom legislatívnom konaní táto pripomienka nebola akceptovaná.