Podporovatelia včasnej intervencie

Andrea Cocherová
Autis, o.z.
Barbora Kováčová, doc. PaedDr. PhD.
KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Katedra sociálnej práce, FZaSP TU v Trnave
KREATÍV Zariadenie sociálnych služieb
Lýdia Brichtová
Miroslav Cangár
MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR)
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
OZ PAPUČKY
Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Soňa Holúbková
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
Zuzana Zimenova

Vladislav Matej vo Výbore pre deti a mládež

Na základe nominácie APPVI minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, po oboznámení sa so stanoviskom poradného kolégia rozhodol o vymenovaní p. Mateja za člena Výboru pre deti a mládež na funkčné obdobie 5 rokov.

Príručka pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením

APPVI s podporou nadácie SOCIA poskytla všetkým poskytovateľom výtlačky brožúry o formách sociálnej pomoci. Každý člen APPVI dostal aj jej elektronickú verziu pre ďalšie šírenie rodinám, ktoré to potrebujú. Autorkou brožúry je Lýdia Brichtová.

APPVI v pracovnej skupine MPSVaR

S cieľom prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie. Závery rokovaní pracovnej skupiny majú k dispozícii členovia APPVI.

Vedenie APPVI

Za predsedníčku APPVI bola 25.1.2017 zvolená PhDr. Erika TICHÁ, PhD. Za podpredsedu APPVI bol  31.3.2017 zvolený Mgr. Vladislav MATEJ.