Seminár Včasná intervencia s Anou Serrano

APPVI zorganizovala 7.6.2018 v Bratislave seminár s pani Anou Serrano, prezidentkou medzinárodnej organizácie špecializovanej na včasnú intervenciu. Ana priniesla informácie o základných princípoch efektívnej VI:  podpora celej rodine, poskytovanie zmysluplnej podpory vedúcej k inklúzii dieťaťa so ZZ a jeho rodiny, zabezpečenie spolupráce a koordinácie všetkých služieb rodiny, tím skúsených odborníkov z rôznych profesií, z ktorých jeden je kľúčovým pracovníkom pre rodinu.

Vzdelávanie poradcov VI

APPVI bude vzdelávať poradcov včasnej intervencie. Poradcovia včasnej intervencie sú zamestnanci poskytovateľa včasnej intervencie, ktorí pracujú s rodinami prevažne v prirodzenom prostredí rodiny. Je to na Slovensku nová – formujúca sa pozícia, ktorá si okrem odbornosti v podobe vysokoškolského vzdelania (odbory: sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, fyzioterapia, alebo príbuzné) vyžaduje aj zručnosti pri práci s rodinou, pri komunikácii s tímom a mnoho ďalších. Na Slovensku je APPVI jediným subjektom, ktorý v tejto oblasti poskytuje vzdelávanie.

Konferencia Rozvoj efektívnej včasnej intervencie

Zástupcovia APPVI sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Rozvej efektívnej VI v Sofii. Bola súčasťou projektu Agora. Vladislav Matej prezentoval skúsenosti s budovaním siete poskytovateľov na Slovensku. Jeho prezentáciu nájdete TU.

Zdrojové centrum pre včasnú intervenciu na Slovensku – AGORA

APPVI sa zapojila do projektu Agora. Je to inovatívna pilotná iniciatíva piatich štátov strednej a východnej Európy – Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Je nastavený na zvládnutie aktuálnych výziev v implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie pre deti so znevýhodnením.

Projekt trvá od januára 2018 do apríla 2020. Hlavné projektové aktivity sú: mapovanie, súbor nástrojov, pilot, podporná sieť a zvyšovanie povedomia.

Ciele projektu AGORA

  1. Vytvoriť priestor na informovanie, vzdelávanie a stretávanie sa kompetentných v záujme vytvorenia vysokokvalitného systému včasnej intervencie
  2. Vytvoriť zoznam konkrétnych odporúčaní a nástrojov na iniciovanie systémovej zmeny v systéme sociálnej podpory zlepšením legislatívneho rámca a politiky podpory rodín detí so znevýhodnením na Európskej, národnej a regionálnej úrovni
  3. Zhrnúť príklady dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívny návod pre iné krajiny v Európe a iné skupiny detí so špeciálnymi potrebami alebo v riziku vylúčenia so spoločnosti (napríklad deti z rómskeho prostredia alebo migranti).

Koľko je na Slovensku detí so ZP do 7 rokov?

APPVI realizovala prieskum „Počet detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov veku“ v spolupráci so samosprávnymi krajmi. Na otázky odpovedalo 41% pediatrov.

Výsledkom prieskumu je, že na Slovensku je od 8 700 do 14 000 detí so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov veku.

Táto skupina detí má potenciál sa rozvíjať za predpokladu, že dostane včas dostatok informácií od poradcov sociálnej služby včasnej intervencie.

Podľa údajov poskytovateľov bola služba včasnej intervencie poskytovaná k 1.1.2018 515 rodinám detí so ZP, čo predstavuje 3,7 %-ný podiel cieľovej skupiny.

Vidíme priestor na riešenie toho, aby sa všetky rodiny včas dostali k službe aj prostredníctvom informácií o poskytovateľoch včasnej intervencie už pri odchode z nemocnice, alebo od obvodných pediatrov.

Podporovatelia včasnej intervencie

Andrea Cocherová
Autis, o.z.
Barbora Kováčová, doc. PaedDr. PhD.
KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Katedra sociálnej práce, FZaSP TU v Trnave
KREATÍV Zariadenie sociálnych služieb
Lýdia Brichtová
Miroslav Cangár
MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR)
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
OZ PAPUČKY
Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Soňa Holúbková
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
Zuzana Zimenova

Vladislav Matej vo Výbore pre deti a mládež

Na základe nominácie APPVI minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, po oboznámení sa so stanoviskom poradného kolégia rozhodol o vymenovaní p. Mateja za člena Výboru pre deti a mládež na funkčné obdobie 5 rokov.

Príručka pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením

APPVI s podporou nadácie SOCIA poskytla všetkým poskytovateľom výtlačky brožúry o formách sociálnej pomoci. Každý člen APPVI dostal aj jej elektronickú verziu pre ďalšie šírenie rodinám, ktoré to potrebujú. Autorkou brožúry je Lýdia Brichtová.