Zdrojové centrum pre včasnú intervenciu na Slovensku – AGORA

APPVI sa zapojila do projektu Agora. Je to inovatívna pilotná iniciatíva piatich štátov strednej a východnej Európy – Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Je nastavený na zvládnutie aktuálnych výziev v implementácii stratégie rozvoja systému včasnej intervencie pre deti so znevýhodnením.

Projekt trvá od januára 2018 do apríla 2020. Hlavné projektové aktivity sú: mapovanie, súbor nástrojov, pilot, podporná sieť a zvyšovanie povedomia.

Ciele projektu AGORA

  1. Vytvoriť priestor na informovanie, vzdelávanie a stretávanie sa kompetentných v záujme vytvorenia vysokokvalitného systému včasnej intervencie
  2. Vytvoriť zoznam konkrétnych odporúčaní a nástrojov na iniciovanie systémovej zmeny v systéme sociálnej podpory zlepšením legislatívneho rámca a politiky podpory rodín detí so znevýhodnením na Európskej, národnej a regionálnej úrovni
  3. Zhrnúť príklady dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako inšpiratívny návod pre iné krajiny v Európe a iné skupiny detí so špeciálnymi potrebami alebo v riziku vylúčenia so spoločnosti (napríklad deti z rómskeho prostredia alebo migranti).