Podporovatelia včasnej intervencie

Andrea Cocherová
Autis, o.z.
Barbora Kováčová, doc. PaedDr. PhD.
KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Katedra sociálnej práce, FZaSP TU v Trnave
KREATÍV Zariadenie sociálnych služieb
Lýdia Brichtová
Miroslav Cangár
MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR)
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
OZ PAPUČKY
Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Soňa Holúbková
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
Zuzana Zimenova