Novela zákona o sociálnych službách

Vo februári a marci sa zástupcovia APPVI zúčastnili na stretnutiach pracovnej skupiny ohľadom služby včasnej intervencie na MPSVaR. V podnetnej diskusii sa pokúsili priblížiť rozsah služby včasnej intervencie zástupcom VÚC, MPSVaR, MZ a MŠVVaŠ. Presadzovali terénnu formu služby, ktorú rodiny s deťmi so ZP preferujú, snažili sa popísať službu ako komplexné sprevádzanie dieťaťa so ZP a jeho rodiny tímom odborníkov. Obdobne sa snažili poukázať na potrebu spolupráce s rezortmi MZ a MŠVVaŠ, ktoré sa paralelne so SVI starajú o dieťa so ZP.

V novele zákona o sociálnych službách z dielne MPSVaR je upravená definícia služby včasnej intervencie v §23 a §33.  APPVI sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania s cieľom podporiť financovanie SVI formou jednotného hodinového príspevku z VÚC, no v doterajšom legislatívnom konaní táto pripomienka nebola akceptovaná.